Regulamin sklepu internetowego

 • 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania:

 

Sprzedawca Sklep Bunkier sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego rzez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr: 0000851579, NIP 8291746931, REGON 386597208. Adres stacjonarny i do korespondencji: ul. Łaska 5   98220 Zduńska Wola

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://redneck.pl/ .

Klient – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, w tym Konsument i Przedsiębiorca.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która za pośrednictwem Sklepu zawiera ze Sprzedawcą umowę związaną ze swoją działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem
a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 2.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript,
 4. przeglądarka internetowa:
 • Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej;
 • Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;
 • Opera w wersji 12.0 i wyższej;
 • Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
 • Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.

 

 

 • 3.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca uprzedza, że nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony Sklepu z końcowym sprzętem
  i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do sieci internetowej, jak również trudności techniczne, które leżą po stronie Klienta. Sprzedawca uprzedza również, że mogą powstać rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wyglądem lub cechami Produktów, a ich zdjęciami umieszczonymi na stronach Sklepu, spowodowane ustawieniami lub właściwościami urządzenia za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu lub używanego przez niego w tym celu oprogramowania, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4. albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (który zależy od formy dostawy wybranej przez Klienta, gabarytów przesyłki, a także miejsca dostawy zamówionych Produktów), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie końcowej (ostatecznej) ceny, informacja
  o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 • 4.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W trakcie korzystania ze stron Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
 2. założenia i prowadzenia Konta;
 3. umożliwiania składania Zamówień przez Formularz zamówienia;
 4. prowadzenia Koszyka.
 5. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięte w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi, w tym poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail: info@redneck.pl lub pisemnie na adres: Zduńska Wola (98-220) przy ul. Łaska 5
 6. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, podając wskazane tam dane, a także zaakceptować regulamin sklepu internetowego REDNECK.pl.
 7. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Usługa składania Zamówień przez Formularz zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia.
 9. Usługa prowadzenia Koszyka świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w Koszyku lub jego opróżnienia.
 10. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedawca może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi.
 11. Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ust. 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. W przypadku konieczności odesłania wadliwego Produktu do Sprzedającego, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po odesłaniu Zamówienia do Sprzedającego.

 

 • 5.

Składanie Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone. Zamówienia złożone do godziny 15 danego dnia roboczego wysłane będą tego samego dnia.
 2. Zamówienia mogą być składane przez Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej lub poza ich granicami.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 5. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 6. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 7. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
 8. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 9. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia danymi teleadresowymi oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
 11. Sprzedający wskazuje, że istnieje możliwość złożenia zamówienia przez wysłanie zamówienia na adres e-mail Sprzedającego, a także poprzez komunikatory dostępne na portalach społecznościowych, na których Sprzedający posiada aktywne konta.

 

 • 6.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska InPost, Paczkomaty InPost,
 3. Odbiór osobisty możliwy pod adresem: Strzelnica BUNKIER ul. Łaska 5   98220 Zduńska Wola

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy,
 2. Płatności elektroniczne,
 3. Płatność gotówką przy odbiorze własnym.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się stronie Sklepu.

 

 • 7.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i zawarcia związanej z tym Umowy Sprzedaży, gdy w trakcie rozpatrywania Zamówienia okaże się, że dane wskazane w formularzu uniemożliwiają identyfikację Klienta, a jednocześnie nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze własnym.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów. Standardowy czas na wysyłkę to maksymalnie drugi dzień roboczy od dnia zamówienia.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru całego Zamówienia jest najdłuższy z podanych terminów.
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta oraz terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym albo płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 14. Koszty dostawy Produktu na terytorium Unii Europejskiej (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku Zamówienia Produktów o gabarytach wymagających indywidualnej wyceny, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail wysłaną po potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 15. Koszty dostawy Produktów poza Unię Europejską są wskazywane poprzez wiadomość e-mail wysłaną po potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji. Klient chcący uzyskać informację o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia mogą się o nią zwrócić pod adresem e-mail: info@redneck.pl .

 

 • 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. wyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu, na adres e-mail Sprzedającego.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. umowę uważa się za niezawartą;
 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 9. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 11. Konsument powinien odesłać Produkt w nienaruszonym stanie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 13. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. W przypadku, gdy Klient odeśle Produkty na koszt Sprzedawcy, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, Sprzedawca uprawniony będzie, wedle swego wyboru, odmówić odbioru przesyłki albo odebrać ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.

 

 • 9.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, który zawarł Umowę Sprzedaży
  w ramach prowadzonej przez niego działalności, a także w związku z zawodowym charakterem tej działalności, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę tutaj: [ FORMULARZ REKLAMACJI] .
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawcy.

 

 • 9a.

Zakres zastosowania uprawnień konsumenckich

Postanowienia § 8 i 9 Regulaminu oraz wynikające z nich uprawnienia, poza Konsumentami mają zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, którym jest osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

 

 • 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

 • 11.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych są dostępne tutaj:

Polityka prywatności sklepu internetowego REDNECK

Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.redneck.pl . W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Spółka Sklep Bunkier sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) przy ul. Twardowskiego 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000851579, NIP 7322122327, REGON 386901310.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się pod adresem e-mail: info@redneck.pl lub pod nr tel.: 609 777 195.

Zakres zbieranych danych.

 1. Gromadzimy standardowe dane swoich użytkowników – imię, nazwisko, adres zamieszkania/dostawy, dane kontaktowe, w tym telefon kontaktowy i adres e-mail, szczegóły złożonego zamówienia, a także korespondencję dotyczącą zamówienia. Gromadzone dane pozwalają nam na świadczenie usługi na Państwa rzecz, jaką jest założenie i prowadzenie konta na stronie internetowej, przyjęcie składanych zamówień, rozliczenie płatności i realizację Państwa zamówień.
 2. Gromadzimy również dane związane z aktywnością użytkowników naszej strony internetowej, w tym: czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty, tak by móc ulepszać jakość świadczonych przez nas usług.

 

Źródło danych.

Abyśmy mogli świadczyć na Państwa rzecz usługę prowadzenia konta internetowego na jego stronie, zawierać z Państwem umowy sprzedaży asortymentu, który posiadamy w swojej ofercie, wymagane jest podanie przez Państwa danych, które umożliwią nam realizację złożonego przez Państwa zamówienia. Wobec tego, gromadzimy dane przekazane przez Państwa przy zakładaniu konta na jego stronie internetowej, bądź przy składaniu zamówienia w jego sklepie internetowym bez konieczności rejestracji konta.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

 • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionych produktów i prowadzenia korespondencji w celu realizacji zamówienia, na podstawie Państwa zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie złożonych przez Państwa zamówień (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • marketingu bezpośredniego Sprzedawcy;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Sprzedawcę.

 

Prawo do wycofania zgody/ Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie, a w tym celu należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie przez nas usługi prowadzenia Państwa konta na stronie internetowej, a także realizacji zamówień na Państwa rzecz.
 2. Podanie danych przez Państwa w celach związanych ze świadczeniem przez nas usługi rejestracji konta, a także w celach związanych ze złożeniem i realizacją zamówienia, także bez konieczności zakładania konta jest również dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić realizację złożonego przez Państwa zamówienia.

 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od nas wglądu do Państwa danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), w tym m.in. do uzyskania dodatkowych informacji dotyczących: celów przetwarzania, danych jakie przetwarzamy, odbiorcach danych;
 • żądania od nas sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądania od nas usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), w przypadku gdy cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych, a my nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania, wnieśli Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych, Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, bądź jeśli dane muszą być usunięte w zw. z przepisami;
 • żądania od nas ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Odbiorcy Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które wspierają nas w bieżącej działalności gospodarczej, realizacji zawartych z Państwem umów sprzedaży, są to w m.in.:

 • Firmy kurierskie, transportowe,
 • Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe,
 • Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne,
 • Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi związane z realizacją płatności,
 • Podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT.

 

Udostępniając Państwa dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów, dbamy by podmioty przetwarzające Państwa dane w naszym imieniu, zapewniały gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Państwa dane osobowe i spełniały wymogi RODO.

 

Czas przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody lub do czasu realizacji zamówienia,
a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jego realizacją.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych
z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.

 1. Niektóre obszary witryny mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.
 2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach: identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu ich rezerwacji;
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularza rezerwacji,
  3. dostosowywania zawartości witryny do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z witryny internetowej;
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania witryny internetowej oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkowników.
 3. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookie. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 4. w przeglądarce Chrome,
 5. w przeglądarce Firefox,
 6. w przeglądarce Internet Explorer,
 7. w przeglądarce Opera,
 8. w przeglądarce Safari.
 9. Całkowite zablokowanie plików Cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie internetowym lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

 

 

 • 12.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.